ACHILLES Group s.r.o. - Archeologický výskum rýchlo a spoľahlivo ›› Archeologický výskum
ACHILLES Group s.r.o.
úvod  |   o nás  |   archív  |   pre stavebníkov  |   výskumy  |   kontakt

Archeologický výskum

     

Archeologické výskumy predstavujú v náplni práce spoločnosti ACHILLES Group s. r. o. najväčší podiel. Realizujeme ich rýchlo a spoľahlivo na celom území Slovenskej republiky. Ide predovšetkým o záchranné a predstihové archeologické výskumy, ktorých cieľom je záchrana a dokumentácia archeologických pamiatok a situácií ohrozených stavebnou činnosťou. O nevyhnutnosti vykonať záchranný alebo predstihový archeologický výskum rozhoduje príslušný Krajský pamiatkový úrad na podnet stavebného úradu, pamiatkového úradu alebo z vlastného podnetu. Podľa § 38 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v platnom znení sú finančné náklady na realizáciu záchranných archeologických výskumov hradené stavebníkom. Kladieme preto dôraz na priebežné dokončovanie všetkých realizovaných archeologických výskumov a čo najskôr po dokončení terénnych prác zabezpečujeme odborné ošetrenie a spracovanie nálezového fondu. Pri každom našom realizovanom archeologickom výskume bolo, je a bude našou najvyššou prioritou kvalitné odborné vypracovanie a predovšetkým včasné odovzdanie nálezovej správy – tzv. výskumnej dokumentácie, ktorá obsahuje kompletné vyhodnotenie terénnych zistení a slúži stavebníkovi ako potvrdenie o zabezpečení realizácie záchranného archeologického výskumu (predpísaného Krajským pamiatkovým úradom) ku kolaudačnému konaniu a pre potreby objednávateľa dokumentácie. Dôležitou osobou v našej práci je investor resp. stavebník, preto sa zameriavame na čo najefektívnejší spôsob využitia našich odborných poznatkov a znalostí s cieľom poskytnúť maximálne spoľahlivé a kvalitné služby v oblasti archeológie.

Spoločnosť ACHILLES Group s. r. o. je oprávnená vykonávať archeologický výskum na celom území SR na základe oprávnenia vydaného Ministerstvom kultúry SR.

Podmienky a kvalita archeologických výskumov vykonávaných spoločnosťou ACHILLES Group s. r. o. sú pod odborným dohľadom garantov Archeologickej rady, ktorá je zložená z popredných odborníkov slovenskej archeológie a plní úlohu odborného poradného a koordinačného orgánu Ministerstva kultúry SR pre archeologické výskumy, archeologické nálezy a náleziská.

Dôležitým kontrolným orgánom je samotný Pamiatkový úrad SR, ktorý v zmysle § 7 ods. 5 vyhlášky č. 253/2010 Z. z. vydáva stanovisko k výsledkom všetkých pamiatkových výskumov. Tomuto režimu podliehajú aj výskumné dokumentácie z archeologických výskumov. Pamiatkový úrad SR vydáva stanovisko k výsledkom všetkých archeologických výskumov, ktoré boli uskutočnené na základe správnych aktov a povolení Krajských pamiatkových úradov vydaných po 15.06.2010, keď vyhláška č. 253/2010 Z. z. nadobudla účinnosť. Pamiatkový úrad SR zriadil na tento účel subkomisiu Odborno-metodickej komisie pre archeologický výskum, ktorá výskumné dokumentácie posudzuje a hodnotí a na základe jej posudkov Pamiatkový úrad SR vydáva zmienené stanoviská.

Výber z archeologických výskumov realizovaných spoločnosťou ACHILLES Group s. r. o.:

2009

 • NKP Rotunda Dvanástich apoštolov (1. etapa), Bíňa, okr. Nové Zámky
 • NKP Kostol Narodenia Panny Márie, Nitra-Horné Krškany, okr. Nitra
 • Zóna 4-5, Vráble-Horný Ohaj, okr. Nitra
 • NKP Kaštieľ Bošany, okr. Partizánske

  2010

 • Novostavba haly, Bátovce, okr. Levice
 • Školiace stredisko Malacky, okr. Malacky
 • NKP Pálfiovský kaštieľ Malacky, okr. Malacky
 • Pamiatková zóna v Nitre - Na Vŕšku a Mariánska ulica (1. etapa), okr. Nitra
 • Novostavba priemyselnej haly, Malženice, okr. Trnava
 • Viacúčelový športový areál, Dolná Seč, okr. Levice
 • Kameňolom Krnča, okr. Topoľčany
 • NKP Kostol sv. Filipa a Jakuba, Nitrianska Streda, okr. Topoľčany
 • NKP Rotunda Dvanástich apoštolov (2. etapa), Bíňa, okr. Nové Zámky
 • Stanica technickej kontroly a emisnej kontroly, Galanta, okr. Galanta
 • Prevádzkový areál, Ivanka pri Nitre, okr. Nitra
 • NKP Topoľčiansky hrad (suterén, kaplnka), Podhradie, okr. Topoľčany
 • NKP Hrad Tematín, okr. Nové Mesto nad Váhom
 • Rekonštrukcia vykurovacieho systému mesta Ružomberok, okr. Ružomberok
 • Sídlisko IBV Borčice, okr. Ilava
 • NKP Synagóga Levice (prístavba), okr. Levice
 • Nájomný bytový dom, Gabčíkovo, okr. Dunajská Streda
 • Solárny park Tesárske Mlyňany, okr. Zlaté Moravce

  2011

 • Solárny park Veľké Úľany, okr. Galanta
 • Solárny park Tekovské Nemce, okr. Zlaté Moravce
 • Solárny park Lišov, okr. Krupina
 • Solárny park Alekšince, okr. Nitra
 • NKP Kaštieľ v Topoľčiankach (rekonštrukcia), okr. Zlaté Moravce
 • Nákupné centrum Promenade Lužianky, okr. Nitra
 • IBV Kubrá (technická infraštruktúra), okr. Trenčín
 • Polyfunkčný objekt Prešov-Solivar, okr. Prešov
 • Solárny park Rumince, okr. Rimavská Sobota
 • Solárne parky Martovce, okr. Komárno
 • Poľnohospodárske skladové haly Lúčny Dvor, okr. Senec
 • NKP Hrad Blatnica, okr. Martin
 • Novostavba bazénov na kúpalisku Čajka Bojnice, okr. Prievidza
 • Ťažobný priestor Opatová-Za kanálom, okr. Trenčín
 • NKP Rotunda Dvanástich apoštolov (3. etapa), Bíňa, okr. Nové Zámky
 • Revitalizácia Námestia hrdinov, Levice
 • Chodník Starý Tekov, okr. Levice
 • Living Park Ponds Domaniža, okr. Považská Bystrica
 • NKP Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Starý Tekov, okr. Levice
 • Novostavba administratívno-výrobnej haly, Dolná Seč, okr. Levice
 • Účelová komunikácia s rozvodmi inžinierskych sietí, Bojnice-Rybníčky
 • 21 bytových jednotiek Za školou, Voderady, okr. Trnava
 • Fotovoltaická elektráreň Biskupice, okr. Lučenec
 • Výrobná hala ZKW Slovakia Krušovce, okr. Topoľčany
 • Ťažobný priestor Kočovce, okr. Nové Mesto nad Váhom
 • Prevádzkový areál betonárky, Stupava

  2012

 • Bioplynová stanica Sládkovičovo
 • Bioplynová stanica Šintava
 • Výrobný závod ArcelorMittal, Senica
 • Inžinierske siete a komunikácie pre IBV Macov, okr. Dunajská Streda
 • Prekládka vzdušného vedenia Jacovce, okr. Topoľčany
 • NKP Rotunda Dvanástich apoštolov (4. etapa), Bíňa, okr. Nové Zámky
 • Bioplynová stanica Hubice, okr. Dunajská Streda
 • Bioplynová stanica Veselé, okr. Piešťany
 • Areál firmy Envirotech, Visolaje, okr. Púchov
 • IBV Na Zámlynčí, Hôrka nad Váhom, okr. Nové Mesto nad Váhom
 • Bytový dom – Marcheggská ul., Stupava
 • Bytový dom – Vodárenská ul., Šamorín
 • Skládka odpadov Rakovice, okr. Piešťany
 • Radové rodinné domy, Malacky
 • Výrobno-skladovací areál Enipro, Nitra-Dolné Krškany
 • Čerpacia stanica pohonných hmôt, Topoľčany
 • Čerpacia stanica pohonných hmôt, Senica

  2013

 • Teplofikácia Národná ulica, Žilina
 • IBV Nad Tehelňou, Trenčín
 • Dobývanie ložiska štrkopieskov, Gajary, okr. Malacky
 • IBV Trenčianska Turná, okr. Trenčín
 • Zóna rodinných domov – výstavba komunikácií a inžinierskych sietí, Zamarovce, okr. Trenčín
 • Stredisko na úpravu a dotrieďovanie zložiek komunálneho odpadu, Čierny Brod, okr. Galanta
 • Bioplynová stanica Horný Jatov, okr. Šaľa
 • Kruhová križovatka na ceste Zavar - Trnava
 • IBV Jazierko, Bojnice

  2014

 • Dobývanie ložiska štrkopieskov, Kopčany, okr. Skalica
 • IBV Za hvezdárňou, Malé Bielice, okr. Partizánske
 • Odkanalizovanie ulíc, Marianka, okr. Malacky
 • Zástavba rodinných domov IBV Riečna, Prievidza
 • Obchodné centrum Hobbi, Senica
 • Bioplynová stanica Malý háj, Sereď
 • Pripojenia škôl do siete SANET, Skalica
 • Zastavovacia štúdia IBV Streženice, okr. Púchov
 • Skladová hala, Topoľčany
 • Výstavba komunikácií, IS a RD Pod Juhom II, Trenčín
 • Rekonštrukcia mestského domu, Mierové námestie, Trenčín
 • Bytová zástavba CENTRAL, Želiezovce, okr. Levice

  2015

 • Rekonštrukcia mestského domu, II. etapa, Mierové námestie, Trenčín
 • Rozšírenie skladovacích plôch IKO Senica
 • Obytný súbor Kostolište, Alej M. Benku, I. etapa, okr. Malacky
 • IS pre výstavbu RD Na Ohradách – I. etapa, Trenčín, m.č. Záblatie
 • Zmena stavby RD, Hrnčiarska ul. č. 6, Pezinok
 • Infraštruktúra Parlag – I. etapa, Veľký Grob, okr. Galanta
 • PTPY Eurovalley – Malacky, Zóna C – Haly, BASF, Malacky
 • IBV s IS na Malodvorníckej ceste – II. etapa, Dunajská Streda
 • Rodinný dom, IBV Nová Sotina, Senica
 • Dobudovanie kanalizačnej siete, Gabčíkovo

  2016

 • Sklad a predaj drevených výrobkov, Galanta
 • Rodinný dom Šípkovec, Vrbové, okr. Piešťany
 • Skladová hala s administratívou, Nitra-Dolné Krškany
 • IBV Slnečné záhrady, Hviezdoslavov, okr. Dunajská Streda
 • Rozšírenie výrobného závodu AMC - SK, Senica
 • Bytový dom, časť SO 01, Michal nad Žitavou, okr. Nové Zámky
 • IBV Kvetná ulica a IS, Špačince, okr. Trnava
 • Skladová hala, Galanta
 • Areál firmy Autoplachty VAJDA, Galanta
 • Infraštruktúra Parlag – II. etapa, Veľký Grob, okr. Galanta
 • Odkanalizovanie objektu SATEC SK a.s., Nitra
 • Obecná splašková kanalizácia, Košolná, okr. Trnava
 • Obnova spevnených plôch, Cintorín, I. etapa, Modra, okr. Pezinok

  2017

 • Rodinný dom, Veľký Grob, okr. Galanta
 • Rodinný dom na ul. Pod Brezinou, Trenčín
 • Rekonštrukcia vodovodu na ul. Halenárska, Trnava
 • Rodinný dom, Malý Lapáš, okr. Nitra
 • FTTX4 Pokládka internetového kábla v meste Stupava, okr. Malacky
 • Bytové domy B1 + B2 na ul. Kráľovská, Šaľa
 • Ivanka pri Nitre – IBV, I. etapa, okr. Nitra
 • IBV 12 rodinných domov Beckov, okr. Nové Mesto nad Váhom
 • Rodinný dom, Abrahám, okr. Galanta
 • IBV Horný mlyn, Bohdanovce nad Trnavou, okr. Trnava
 • Inžinierske siete v ceste pre IBV, Veľký Grob, okr. Galanta
 • Prepojenie vodovodu z ČS Sládkovičovo do mesta, Sládkovičovo, okr. Galanta
 • Obnova neologickej synagógy – dažďová kanalizácia, Trenčín
 • Spoločná káblová elektrická prípojka NN + rozšírenie vodovodu pre IBV Malý Lapáš, okr. Nitra

  2018

 • Obytná zóna Topoľová ul., I. etapa, Modranka, okr. Trnava
 • Obytná zóna Hanzlíkovská, Záblatie, okr. Trenčín
 • Modernizácia výroby betón. výrobkov – rozšírenie areálu výroby, Matúškovo, okr. Galanta
 • Alej M. Benku, A+B+E+G, Kostolište, okr. Malacky
 • Vodovod a kanalizácia pre IBV Horné Štitáre – Dolný koniec, I. – II. etapa, okr. Topoľčany
 • Vododvod pre IBV Horný mlyn, I. – II. etapa, Bohdanovce nad Trnavou, okr. Trnava
 • Komunikácia a IS v obytnej zóne Brodské – Padielky, I. etapa, okr. Skalica
 • Rodinný dom, Malý Lapáš, okr. Nitra
 • Rodinný dom, Malý Lapáš, okr. Nitra
 • Bytové domy 1-9, Za Liptovskou ul., I. etapa, Trenčín
 • IBV Pod Kamennou, I. etapa, Nové Mesto nad Váhom
 • NKP Hrad Korlátka č. ÚZPF 596 – záchranné práce na rok 2018, Cerová, okr. Senica
 • Ivanka pri Nitre – IBV, III. etapa, okr. Nitra
 • Ťažobný priestor Červeník, I. etapa, okr. Hlohovec
 • Rezidencia Kamenná, Nové Mesto nad Váhom
 • Rodinný dom, Pata, okr. Galanta
 • Rodinný dom, Pata, okr. Galanta
 • Skladová hala, Šelpice, okr. Trnava
 • Rodinný dom, Pata, okr. Galanta

  2019

 • IBV Ohlajty, Horné Orešany, okr. Trnava
 • Obchodno-skladovací areál Spisak Riding Zohor, okr. Malacky
 • Polyfunkčný objekt, Malacky
 • Eco Shopping Park Senica, "Plocha A" Supermarket + Retail, Senica
 • Obytná zóna Kaňová Trenčianske Teplice (I. – II. etapa výskumu), okr. Trenčín
 • Obchodné centrum G-centrum (I. etapa + čiastočne II. etapa výskumu), Senica
 • Rodinný dom, Kopčany, okr. Skalica
 • Rezidencia Vyhliadka, Senica
 • Multibrand Senica – Autosalón a autoservis, I. – II. etapa výskumu, Senica
 • Športovo-rekreačný areál, Dlhá, okr. Trnava

  2020

 • Optika FTTH VU-CV, Veľké Úľany – Čierna Voda, okr. Galanta
 • Areál kúpaliska Čajka, Bojnice, okr. Prievidza
 • IBV 11 RD Nové bývanie, Križovany nad Dudváhom, okr. Trnava
 • Bytové domy VILLA NOVA, Nové Mesto nad Váhom
 • IBV – Čermany, okr. Topoľčany
 • Obytný súbor Halalovka, Trenčín
 •  
  © 2009 – 2021 ACHILLES Group s.r.o.